maandag, december 11, 2023

 

 

Privacyverklaring Stichting Oogstfeest Kromme Rijnstreek

Naam organisatie:     Stichting Oogstfeest Krommrijnstreek
Voorzitter:                   Piet van Rijn
Adres:                           Wijkerweg 17, 3947 NH Langbroek
Telefoon:                     06-82125239
E-mail:                         info@oogstfeestkrommerijnstreek.nl
Website:                      www.oogstfeestkrommerijnstreek.nl
KvK:                             30226230

Inleiding:
Mooi dat je de tijd genomen hebt om onze privacyverklaring te lezen!

Vrijwilligers, deelnemers, kraamhouders, bestuurders, toeleveranciers en sponsoren hebben er recht op dat Stichting Oogstfeest Krommerijnstreek zorgvuldig met persoonsgegevens omgaat. Deze Privacyverklaring is daarom mede afgestemd op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Stichting Oogstfeest Krommerijnstreek hecht veel waarde aan het beschermen van uw privacy. (Persoons)gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. In deze privacyverklaring lees je over het waarom, hoe en wat. De Stichting verzamelt en beheert je persoonsgegevens welke minimaal noodzakelijk zijn voor een optimale organisatie van het Oogstfeest. Daarnaast wordt inzicht gegeven in je rechten met betrekking tot je persoonsgegevens en hoe je van deze rechten gebruik kunt maken. Deze Privacyverklaring kan door bijv. wetswijzigingen veranderen en daarom is het aan te raden de Privacyverklaring regelmatig door te lezen.

Wie is Stichting Oogstfeest Krommerijnstreek?
Stichting Oogstfeest Krommerijnstreek is een tweejaarlijks terugkerend evenement, waarbij agrarische bedrijven (melkvee, fruitteelt en akkerbouw) hun deuren openzetten voor publiek. Op dit evenement zijn diverse agrarische activiteiten en producten te zien, te horen, te ruiken, te voelen, te proeven zijn. Het publiek kan deelnemen aan de activiteiten, de agrarische sector presenteert zich en laat zien wat ervoor nodig is om een eerlijk, duurzaam en lekker product te produceren.

Van wie worden persoonsgegevens bewaard?
Stichting Oogstfeest Krommerijnstreek verwerkt persoonsgegevens van vrijwilligers, deelnemers, kraamhouders, bestuurders, sponsoren en toeleveranciers.

Wat is het doel van de verzamelde gegevens?
Stichting Oogstfeest Krommerijnstreek kan je persoonsgegevens verwerken omdat deze nodig zijn voor de organisatie van het Oogstfeest en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Zo kunt je ons je contactgegevens bijvoorbeeld verstrekken als je met ons wilt communiceren of als je nadere informatie over het Oogstfeest wenst te krijgen. Wij verwerken deze persoonsgegevens vervolgens ter uitvoering van de organisatie van het Oogstfeest en/of je te informeren. Zonder deze persoonsgegevens is het namelijk voor ons niet mogelijk uitvoering te geven aan een goede en efficiënte organisatie en/of je te informeren. Je persoonsgegevens gebruiken wij uitsluitend voor de verwerking van je verzoek.

Stichting Oogstfeest Krommerijnstreek heeft een wettelijke grondslag nodig om je persoonsgegevens te mogen verwerken. Stichting Oogstfeest Krommerijnstreek zal je persoonsgegevens verwerken gebaseerd op verwerkingsgronden zoals het uitvoeren van een overeenkomst, op basis van een wettelijke plicht of middels je toestemming. In het geval van toestemming heb je te allen tijde het recht deze weer in te trekken.

Eventueel zouden wij ook via een derde informatie kunnen verwerven die indirect betrekking heeft op je. Wanneer we dat doen, vragen we de desbetreffende derde te garanderen dat de informatie op een wettige manier door hen is verkregen en dat wij het recht hebben die informatie van hen te verwerven en te gebruiken.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Uitsluitend persoonsgegevens, welke minimaal nodig zijn voor een optimale organisatie van het Oogstfeest.
Dit zijn gegevens als:

 • Naam, voornaam, voorletters, titulatuur, geslacht, geboortedatum
 • Emailadres en telefoonnummer

Het organiseren van het Oogstfeest vormt de kern van onze werkzaamheden. Met het gebruik van deze gevoelige persoonsgegevens wordt uiterst zorgvuldig omgegaan. Vertrouwelijkheid en geheimhouding naar derden is hiervoor het uitgangspunt. De technische en organisatorische beveiliging is hierop afgestemd.

Wij verwerken geen bijzondere persoonsgegevens over bijvoorbeeld ras, politieke opvattingen, geloofsovertuiging en medische informatie. Mocht er om een bijzondere reden noodzaak zijn dit wel te doen, dan zullen wij dit specifiek met je afspreken en vastleggen. Ook Strafrechtelijke Persoonsgegevens zullen wij niet verwerken.

Daarnaast worden op de website van Stichting Oogstfeest Krommerijnstreek algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens kunnen worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Stichting Oogstfeest Krommerijnstreek gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Hoe verwerken wij persoonsgegevens?
De persoonsgegevens, welke worden ontvangen en verwerkt, worden beheerd m.b.v. :

– de e-mail van Stichting Oogstfeest Krommerijnstreek wordt gehost door : www.mijndomein.nl
– de website en back ups van Stichting Oogstfeest Krommerijnstreek wordt gehost door : www.mijndomein.nl.

Je privacy wordt gerespecteerd door al onze bestuurders en vrijwilligers. De informatie en persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld, ook door derden die verantwoordelijk zijn voor de veiligheid van je gegevensopslag en niet voor andere doeleinden gebruikt dan vermeld.
Uitgangspunt voor het bewaren van persoonsgegevens is, dat alle gegevens niet langer worden bewaard dan noodzakelijk is. Stichting Oogstfeest Krommerijnstreek zal persoonsgegevens dan ook niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

Wie heeft toegang tot de gegevens?
Stichting Oogstfeest Krommerijnstreek verkoopt noch verhuurt noch leaset persoonsgegevens aan derden. Stichting Oogstfeest Krommerijnstreek zal je persoonsgegevens nooit openbaren, zonder mededeling, behalve wanneer dit wettelijk vereist is of wij in goed vertrouwen geloven dat een dergelijke handeling nodig is om:

 • te voldoen aan een juridisch verzoek; of
 • om de rechten of eigendom van Stichting Oogstfeest Krommerijnstreek te beschermen en verdedigen;
 • of te handelen onder urgente omstandigheden om de persoonlijke veiligheid van gebruikers van Stichting Oogstfeest Krommerijnstreek of het publiek te beschermen.

Wel kunnen de door jou verstrekte persoonsgegevens in sommige gevallen verwerkt worden door derden. Stichting Oogstfeest Krommerijnstreek kan bijvoorbeeld een leverancier inhuren om administratieve en operationele werkzaamheden uit te voeren ter ondersteuning van onze relatie met u. Deze leveranciers zijn gehouden aan contractuele en overige wettelijke verplichtingen om vertrouwelijk met je persoonsgegevens om te gaan en je privacy te respecteren. Zij hebben dan ook alleen toegang tot de persoonsgegevens die ze nodig hebben om hun werkzaamheden uit te voeren. Indien verplicht zullen wij met deze derde een verwerkersovereenkomst aangaan.

Welke beveiligingsmaatregelen worden er genomen?
Stichting Oogstfeest Krommerijnstreek doet er alles aan om je privacy te waarborgen. Wij hebben daarom passende beveiligingsmaatregelen genomen met een beveiligingsniveau dat past bij de aard van de persoonsgegevens en de omvang, context, doeleinden en risico’s van de verwerking. Bij het nemen van de beveiligingsmaatregelen is rekening gehouden met de te mitigeren risico’s, de stand van de techniek en de kosten van de beveiligingsmaatregelen. Stichting Oogstfeest Krommerijnstreek zal periodiek hierop interne audits houden.

Hoe wordt met datalekken omgegaan?
Elke belanghebbende kan via het emailadres van Stichting Oogstfeest Krommerijnstreek incidenten melden, die mogelijk een datalek zijn. Stichting Oogstfeest Kromme Rijnstreek pakt meldingen zo spoedig mogelijk op voor nader onderzoek en neemt die maatregelen die nodig zijn om verdere schade voor betrokkenen en Stichting Oogstfeest Krommerijnstreek te voorkomen. Zoals de wet vereist wordt een datalek dat ernstige gevolgen kan hebben, gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens en bij de perso(o)n(en) wiens persoonsgegevens in het datalek zijn betrokken.

Wat zijn je rechten?

 • Recht op informatie: met deze privacyverklaring word je geïnformeerd over het waarom, hoe en wat van je persoonsgegevens,
 • Recht op inzage: je hebt het recht om ten alle tijden je gegevens op te vragen die bij Stichting Oogstfeest Krommerijnstreek verzameld en beheerd worden,
 • Recht op rectificatie en aanvulling: Kloppen je persoonsgegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door Stichting Oogstfeest Krommerijnstreek
 • Recht op overdracht: Mocht je je gegevens nodig hebben die bij Stichting Oogstfeest Krommerijnstreek opgeslagen liggen, dan heb je het recht op overdracht,
 • Recht op wissen van gegevens: Wil je niet langer dat je gegevens bij Stichting Oogstfeest Krommerijnstreek vastgelegd zijn? Dan heb je het recht om je gegevens te laten wissen,
 • Recht op indienen van een klacht: Je hebt recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat Stichting Oogstfeest Krommerijnstreek niet op de juiste manier met je gegevens omgaat. Dit kan via deze link:
  https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelfdoen/privacyrechten/klacht-indienen-bij -de-ap.
 • Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar): Wil je niet dat Stichting Oogstfeest Krommerijnstreek uw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van je persoonsgegevens.

Als je gebruik wilt maken van je rechten, kun je een gespecificeerd verzoek naar info@oogstfeestkrommerijnstreek.nl sturen. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie de pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Stichting Oogstfeest Krommerijnstreek zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op je verzoek reageren.

De kosten van het verzamelen en overdragen van persoonsgegevens bij het eindigen van de opdracht zijn voor rekening van de klant. Datzelfde geldt voor de kosten van de vernietiging van de persoonsgegevens.

Contact:
Voor vragen over je rechten en de manier waarop Stichting Oogstfeest Krommerijnstreek met je persoonsgegevens omgaat, kunt je per e-mail een informatieverzoek indienen bij Stichting Oogstfeest Krommerijnstreek. Dat geldt ook als je klachten hebt. Stichting Oogstfeest Kromme Rijnstreek zal zo snel mogelijk reageren op uw vragen, maar tenminste binnen 1 maand na ontvangst van je e-mail.